taz, 25.07.1996

HdK/Ars Digitalis

taz: “Plakativ”