Film- und TV-Kameramann, Ausgabe 09/96

HdK/Ars Digitalis

Film- und TV-Kameramann: „Medienwettbewerb Ars Digitalis-Vebacom Award“